English Español Français Deutsch Svenska[ Start | Användning | Exempel | Download | Kontaktupgifter ]

Pixenlarge Slutanvändarlicensavtal
VIKTIGT - LÄS NOGGRANT

Meddelande till användaren: Läs detta noggrant genom att kopiera, installera eller laddar ner Pixenlarge godkänner du alla villkoren i detta avtal. Detta avtal, mellan dig och Bigfields Software, omfattar alla användare av Pixenlarge på denna dator. Detta innebär genom att acceptera detta avtal du är ansvarig för alla användare på datorn. Om du inte accepterar detta avtal, så vänligen avlägsna Pixenlarge från datorn.

Om du har köpt en licensnyckel, då du är ansvarig för denna nyckel. Det är strängt förbjudet att kopiera eller distribuera denna nyckel till någon annan.

Juridiska restriktioner: Om lagen i ditt land förhindrar dig från att teckna ett juridiskt bindande avtal för Pixenlarge på grund av att, t ex du är under åldersgränsen för att kunna teckna ett sådant avtal, då vänligen avlägsna Pixenlarge från datorn.

 

 1. Definitioner
 2. Licens och restriktioner
 3. Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning
 4. Ytterligare villkor

 

1. Definitioner
Följande termer och uttryck skall ha följande innebörd i detta avtal:

1.1 Ytterligare villkor: De villkor och riktlinjer som gäller för din användning av Pixenlarge, i tillägg till detta avtal.

1.2 Avtal: Detta licensavtal för slutanvändare.

1.3 Dokumentation: Online eller på annat sätt bifogade dokumentationen för Pixenlarge tillhandahållen av Bigfields Software.

1.4 Immateriella rättigheter: Detta begrepp inkluderar patent, patentansökningar, mönsterskydd, varumärken och varunamn (registrerade eller oregistrerade), upphovsrätt och närstående rättigheter, know-how och konfidentiell information. Detta omfattar även alla andra immateriella rättigheter och liknande eller likvärdiga rättigheter överallt i världen som existerar för närvarande eller är erkända i framtiden.

1.5 Bigfields Software: Hänvisar till Mattias Nilsson d.v.s. utgivare och ägare av alla immateriella rattigheter till Pixenlarge. Websida: pixenlarge.com. Adress: Mattias Nilsson, Mintensgatan 3a, 416 63 Göteborg, Sverige.

1.6 Bigfield Softwares reklammaterial: Detta alla varumärken, namn, skyltar, logotyper och annat material, oavsett form, som ägs och/eller används av Bigfields Software för främjande av företaget, dess produkter, dess intellektuella material och aktiviteter.

1.7 Villkor: Har samma betydelse som i "Ytterligare villkor" preliminära term ovan.

1.8 Du: Du, slutanvändaren av Pixenlarge används också i form "Din" i tillämpliga fall.

1.9 Dator: En dator som hanterar information i digital eller motsvarande form och bearbetar den för ett specifikt resultat baserat på en sekvens av instruktioner.

1.10 Pixenlarge: Det innebär all information för Pixenlarge tillhandahållen av Bigfields Software, inklusive men ej begränsat till Pixenlarges programvarufiler och dokumentation för Pixenlarge.

1.11 Reverse Engineering: En process för att upptäcka tekniska principerna för en programvara genom t.ex. analys av dess struktur, funktion och drift.

1.12 Dekompilera: Innebär att utföra en omvänd kompilerings operation. D.v.s. översätta programvarans lågnivå instruktioner (maskinkod eller assemblerkod) tillbaka till högnivåkod (ofta C, C + +, Pascal eller Ada).

1.13 Disassemblera: Innebär att utföra ett omvänd assembler operation. D.v.s. översätta programvarans maskinkod till assemblerkod (ofta formaterad för människlig läsbarhet).

 

2. Licens och restriktioner

2.1 Mjukvarulisens: Om ni erhållit Programvaran från Bigfields Software, köpt en licensnyckel samt så länge du uppfyller villkoren i detta avtal, kommer Bigfield Software bevilja dig en icke-exklusiv licens att använda denna mjukvara på det sätt och för de syften beskrivna i dokumentationen och detta avtal, som närmare anges nedan.

2.2 Allmän användning: Du får installera och använda endast ett exemplar av Pixenlarge per licens.

2.3 Ångerrätt: På grund av licensnyckelns beskaffenhet, kan den ej returneras. Det finns därför ingen ångerrätt vid köp av licensnyckel.

2.4 Ingen användning från server: Det är inte tillåtet att använda programvaran från en server så Pixenlarge kan användas från andra datorer.

2.5 Ägande av immateriella rättigheter: Bigfields Software äger alla immateriella rättigheter till Pixenlarge, inklusive dokumentation. Programvaru -strukturen, -organisationen och -koden utgör värdefulla företagshemligheter och är konfidentiell information av Bigfields Software. Programvaran är skyddad enligt lag, inklusive men ej begränsat till upphovsrättslagen i Sverige och andra länder samt internationella konventioner. Detta avtal ger dig inte några immateriella rättigheter till Programvaran. D.v.s. programvaran är endast licensierad, den är inte såld. Alla immateriella rättigheter till Pixenlarge är och skall förbli exklusiv egendom av Bigfields Software. Ingenting i detta avtal avser att överföra några sådana immateriella rättigheter. Du har endast rätt till den begränsade användningen av immateriella rättigheter beviljats dig i detta avtal. Det är inte tillåtet att vidta några åtgärder för att äventyra, begränsa eller hindra Bigfields Softwares immateriella rättigheter. All otillåten användning av Bigfields Softwares immateriella rättigheter är ett brott mot detta avtal, liksom en kränkning av immateriella rättigheter lagar och avtal, inklusive utan begränsning lagar om upphovsrätt och varumärkesrättsliga lagar. Det är endast tillåtet att ladda ned, installera och testa i demo-läge under en period på högst 30 dagar eller användning efter inköp av licens. All annan användning är strängt förbjuden.

2.6 Inga ändringar eller Reverse Engineering: Du får inte modifiera eller anpassa Pixenlarge eller någon del av det. Du får inte heller utföra reverse engineering, dekompilera, disassemblera, använda någon form av analysverktyg på Pixenlarge eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden till Programvaran.

2.7 Bigfields Softwares reklammaterial: Ingenting i detta avtal ger dig någon rätt att använda Bigfields Softwares reklammaterial.

2.8 Ingen överlåtelse: Du får inte hyra ut, sälja, licensiera, överlåta dina rättigheter i detta program eller tillåta någon del av programvaran att bli kopierad till en annan fysisk eller juridisk persons dator.

2.9 Uppdateringar: Om Programvaran är en uppgradering eller uppdatering av en tidigare version av Pixenlarge, måste du ha en giltig licens till denna nya version för att använda sådan uppgradering eller uppdateringen. D.v.s. de två första numren i versionsnumret måste vara samma på din licensnyckel som i den uppdaterade programvaran. Efter installation av sådan uppdatering eller uppgradering, kan du inte fortsätta att använda den tidigare versionen på en annan dator. D.v.s. licensen är endast giltigt för en installation av Pixenlarge.

 

3. Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning

3.1 Inga garantier: Programvaran för Pixenlarge tillhandahålls "i befintligt skick" utan några garantier alls. Bigfields Software kommer inte, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, ge några garantier för Pixenlarge, inklusive, utan begränsning till, garantier eller villkor för kvalitet, prestanda eller lämplighet för användning för särskilda ändamål. Bigfields Software garanterar inte att Pixenlarge alltid kommer att vara korrekt, komplett och felfri.

3.2 Egen risk: Du erkänner och accepterar att hela den risk som följer av din användning av Pixenlarge tillkommer dig.

3.3 Inget Ansvar: Därför erkänner och godkänner du att Bigfiels Software inte har ansvar i samband med eller till följd av din användning av Pixenlarge, som anges nedan. Din enda rättighet eller gottgörelse med avseende på eventuella problem eller missnöje med Pixenlarge är att omedelbart avinstallera och upphöra att använda Pixenlarge.

3.4 Ansvarsbegränsning: Under inga omständigheter ska Bigfields Software hållas ansvarig, vare sig i kontrakt, garanti, utomobligatoriskt grund (inklusive vårdslöshet), produktansvar eller varje annan form av ansvar för eventuella indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador (inklusive, utan begränsning förluster eller korruption data, avbrott, dator fel eller ekonomisk förlust) som uppstår vid användning eller oförmåga att använda Pixenlarge.

 

4. Ytterligare villkor

Utöver detta avtal, måste du uppfylla följande ytterligare villkor vid mottagandet av Pixenlarge. Vi förväntar oss att du läser dessa ytterligare villkor noga, som alla är gjorda del av detta avtal:

4.1 Distribution av Pixenlarge: Du är inte tillåtet att distribuera Pixenlarge eller någon del av det. Bigfields Software har ensamrätt till distribution av Pixenlarge.

© Copyright 2012 av Bigfields Software. Alla rättigheter förbehålles.
® Pixenlarege är ett registrerat varumärke av Bigfields Software.